„Zpívejte hlasem i srdcem, zpívejte ústy a jednáním v životě – vždyť zpívat znamená milovat.“ (sv. Augustin)

    Latinská schola u kostela sv. Vavřince v Brně-Komíně byla založena 5. září 1999 za účelem doprovázet zpěvem nově zavedenou latinskou liturgii. První mši svatou celebroval P. Stanislav Drobný v neděli 12. září 1999. Při mši svaté zazněla Missa mundi za varhanního doprovodu pana Karla Vechety. Po odchodu P. Drobného pokračoval v tradici latinských bohoslužeb jeho nástupce P. Petr Hošek. Za současného duchovního správce P. Jindřicha Kotvrdy je latinská schola devítičlenná. Od doby vzniku vede latinskou scholu PhDr. Štěpánka Studeníková, absolventka hudební vědy na FF MU v Brně a členka komorního sboru Capella Moraviae.
    Zpočátku zpívala schola ve smíšeném obsazení. Jádro tvořili bývalí členové Brněnského akademického sboru, které spojovala víra v Boha a zájem o duchovní hudbu. Postupem doby se členská základna měnila: schola rozšířila zpěv o chorální skladby k proměnlivým částem mše (tzv. proprium), které přináležely k liturgickému roku, a volila skladby dle svých interpretačních možností. Pravidelně zahajovala adventní mše svaté zpěvem rorátů v latinském jazyce v Komíně a Jundrově. Svůj repertoár postupně obohatila o latinské chorální mariánské antifony (Salve Regina, Regina caeli, Ave Maria a další). K 10. výročí trvání scholy byla sloužena slavnostní mše svatá. Obohacením latinské liturgie a vzorem autentické interpretace gregoriánského chorálu podle neumové i chorální notace bylo každoroční pozvání Svatomichalské gregoriánské scholy pod vedením RNDr. Josefa Gerbricha. Jedním z nezapomenutelných zážitků na tuto mužskou scholu byl pro místní farníky zpěv latinských chorálních pašijí na Květnou neděli 20. března 2005.
    Latinská bohoslužba obohacuje duchovní život farnosti. Krása gregoriánského chorálu a modlitby v latinském jazyce povznáší nitro člověka a prohlubují jeho lásku k Bohu.

Farnost Komín © Created by: Komar 2007
Modified by: Stanin 2012